Regler om aftaletid og opsigelse

VIGTIGT - BEMÆRK:

- Spørgsmål om opkrævning/økonomi

- Ønske om bero

- Opsigelse

Foregår alt sammen KUN via email til:

 

info@shapefm.dk

 

PBS-aftaler

Aftalen er uopsigelig i 6 mdr., dvs. at et medlem er forpligtet til at betale den fulde pris for minimum 6 mdr. Efter de første 6 obligatoriske mdr. fortsætter aftalen automatisk, hvis medlemmet ikke selv opsiger aftalen. Opsigelsen foregår via mail. 

Efter de 6 bindende mdr. kan aftalen opsiges med et opsigelsesvar på løbende én måned + 30 dage. Udover det kan medlemskabet sættes i bero. Bero-perioden vil tillægges de i forvejen 6 mdr. binding.

Kontante aftaler

En kontant aftale gælder for den givende periode, der er betales for. Efter den betalte periodes udløben, afsluttes medlemskabet.

Bero

Medlemskabet kan sættes i bero i op til 365 dage (1 år). Dette kan benyttes ved eventuel ferie, længerevarende sygdom eller skade, eller hvis der blot ønskes en pause fra træning. Bero-perioden kan forløbe fra 7 dage til 365 dages varighed. Hvis bero ønskes forlænget efter 365 dage forudsættes det, at medlemskabet har været aktivt i mindst 1 mdr.
Hvis medlemskabet ønskes aktiveret i en allerede fastsat beroperiode, skal de aktiveres minimum en uge. 

Ved ønske om bero SKAL der angives en start- og slutdato for beroperioden!

Prisændringer

Den månedlige betaling via PBS er beskyttet mod prisstigninger, dog ikke offentlige afgifter (moms). Den faste pris kan kun ændres, hvis medlemmet udmelder sig og efterfølgende tilmeldes igen. Den eneste måde, hvorpå en ekstra trækning eller tilføjelse kan ske, er hvis medlemmet benytter sig af ekstra ydelser eller køb af varer i centeret, og vælger at tillægge dette den månedlige betaling. Derved vil disse to summer lægges sammen og blive opkrævet på samme tid.

Udeblivelse af betaling

Hvis medlemskabet ikke betales rettidigt, bliver medlemmet udelukket fra træning indtil betaling er modtaget. En udelukkelse er IKKE lig med en opsigelse, hvorfor medlemskabet fortsætter indtil opsigelse med gældende opsigelsesregler. Ved erindringsskrivelse tillægges et gebyr på kr. 100.00.

Midlertidig standsning og overdragelse

Medlemskabet kan sættes i bero i en i forvejen aftalt periode. Dette indebærer, at der fastsættes en godkendt slut og startdato.
Et medlem kan overdrage sit medlemskab til et nyt medlem, såfremt den daglige leder godkender dette nye medlem. Dette nye medlem indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser, som overdrageren forinden.

Medlemskabet

For medlemmer, der ikke er fyldt 18 år eller ved anden årsag er umyndige, skal medlemmets værge underskrive kontrakten.

Medlemskort

Medlemmer, som besøger SHAPE fitness & motion skal ved hvert besøg registreres. Dette gøres inden træningen påbegyndes ved at benytte karrusellen til indgang eller melde sig ved receptionisten.

Holdaktiviteter

Minimum 3 deltagere på alle holdaktiviteter i SHAPE fitness & motion, ellers ser vi os ret til at aflyse holdet. Alle medlemmer skal fremmødes senest 15 min. før holdets start eller melde afbud inden for gældende tidsfrist (se holdplan). Hvis overstående ikke overholdes vil et gebyr på 25.00 kr. pålægges, og den ledige plads vil overdrages til et eventuelt andet medlem på pladsreservationen.

Gæsteinstruktører og specielle programmer.

SHAPE fitness & motion forbeholder sig retten til evt. at kræve ekstra afgift for deltagelse af gæsteinstruktører. Dette vil ske via opslag i centeret mindst 10 dage før den givne aktivitet, ligesom eventuelle ændringer i skemalagte holdaktiviteter vil blive proklameret.

Gæster

Gæster i SHAPE fitness & motion betaler den pågældende dagstarif ved besøget.

Værdigenstande

Medlemmer og gæster anbefales at opbevare alle værdigenstande i de opstillede aflåste skabe. SHAPE fitness & motion tager ikke ansvar for medlemmers og gæsters værdigenstande eller tab af disse, herunder tyveri eller skade.

Helbredstilstand og ansvar

Det enkelte medlem eller gæst påtager selv ansvar for, at deres helbredstilstand er sådan, at de uden risiko kan deltage i aktiviteter i SHAPE fitness & motion. Yderligere er det det enkelte medlems ellers gæsts ansvar at opholde sig i- og bruge faciliteter tilhørende SHAPE fitness & motion ansvarligt.

Trivselsregler og træningsforskrifter

Det pålægges medlemmer og gæster at følge gældende trivselsregler og følge de anvisninger om træningsmetoder og anvendelse af udstyr, som meddeles skriftligt eller mundtligt af SHAPE fitness & motions personale.

Ophør af medlemskab

SHAPE fitness & motion forbeholder sig retten til, uden angivelse af grund, med omgående virkning at opsige medlemskabet, hvorefter uudnyttede forudbetalinger vil blive tilbagebetalt.
Ved overtrædelse af dopingregulativet forbeholder SHAPE fitness & motion sig retten til omgående at opsige medlemskabet.
Såfremt et medlem misligholder denne medlemsaftale, forbeholder SHAPE fitness & motion retten til at ophæve medlemskabet. Som eksempler på misligholdelse kan nævnes 1) udlån af medlemskort 2) manglende betaling i henhold til aftalte betalingsbetingelser 3) manglende overholdelse af regler og forskrifter. Dette gøres uden refusion af indbetalt kontingent.

Forandringer

SHAPE fitness & motion forbeholder sig retten til ændringer af åbningstiderne og ændringer af holdaktiviteternes placering. SHAPE fitness & motion kan uden forbehold foretage ændringer på indretning og udstyr.

Fraflytning

Såfremt et medlem fraflytter sin bopæl, således at afstanden fra SHAPE fitness & motion – Industrivej 36, Børkop - udgør mere 25 km, kan medlemskabet opsiges pr. løbende mdr. + 30 dage.   Hvis et medlem ved indmeldelsen bor mere end 25 km fra SHAPE fitness & motion, gælder ovenstående, såfremt afstand ved fraflytning udgør mere end 50 km.

TOP